Bronnenpublicaties

Het bestuur van LGOG wil weer werk maken van het uitgeven van bescheiden betreffende de geschiedenis van Limburg, zodat toekomstig historisch onderzoek op betrouwbare en gemakkelijk bereikbare bronnen kan steunen. Bronnen kunnen in druk maar zeker ook digitaal worden gepubliceerd. Het bestuur heeft een Commissie Bronpublicaties in het leven geroepen die moet nagaan welke bronnen voor publicatie in aanmerking komen, en die als begeleidingscommissie van toekomstige projecten kan fungeren. De Commissie Bronpublicaties heeft in haar eerste vergadering op 10 januari 2011 over de digitale mogelijkheden, de financiering en natuurlijk de uit te geven stukken gebrainstormd. Genoemd werden de oorkonden van kapittels en kloosters in het huidige Limburg tot 1301, in totaal zo’n 580 stuks, de middeleeuwse stadsrekeningen van Venlo, de beneficielijsten van de dekenaten Maaseik, Susteren en Wassenberg uit de vijftiende en zestiende eeuw en eventueel kronieken.

De leden van de Commissie hebben de wijsheid niet in pacht en kunnen niet alles overzien. Mogelijk hebben beoefenaren van de geschiedenis van Limburg in het verleden al een afgerond geheel van afschriften vervaardigd dat de moeite van het publiceren waard is. Die teksten hoeven niet, zoals het voorafgaande misschien zou doen vermoeden, per se betrekking te hebben op de Middeleeuwen. Ook bronnen uit bijvoorbeeld de negentiende eeuw kunnen van groot belang zijn voor de Limburgse geschiedenis. De Commissie Bronpublicaties zou daarom graag in contact treden met iedereen die teksten heeft verzameld die mogelijk geschikt zijn voor publicatie. De (amateur-)historicus die zo wil meewerken aan uitgave van bronnen betreffende de geschiedenis van Limburg, kan zich digitaal melden bij de voorzitter, G. Venner, via venner@rhcl.nl